• 085 060 2539
 • info@label111.nl

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Label111: verwijst naar het webdesignbureau Label111, gevestigd te Sterkenburg 53-63 in Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90084683.
 • Klant: verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Label111 een overeenkomst aangaat voor de levering van diensten.
 • Diensten: verwijst naar de webdesign- en SEO-diensten die door Label111 worden aangeboden, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van WordPress-websites, zoekmachineoptimalisatie, contentcreatie en aanverwante diensten.

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Label111, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Door gebruik te maken van de diensten van Label111 stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

 1. Aanbiedingen en offertes

a. Alle aanbiedingen en offertes van Label111 zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Label111 schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en Label111 hiervan een bevestiging heeft verstrekt.

 1. Prijs en betaling

a. De prijzen voor de diensten van Label111 worden vermeld in de offerte en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Label111 gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

 1. Intellectueel eigendom

a. Het intellectueel eigendom van alle ontwerpen, code, afbeeldingen, teksten en andere materialen die door Label111 in het kader van de dienstverlening worden gecreëerd, blijft eigendom van Label111, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De klant verkrijgt na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de geleverde materialen, uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 1. Aansprakelijkheid

a. Label111 spant zich in om de diensten naar beste vermogen en professionele standaarden uit te voeren. Label111 is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Label111.

b. De aansprakelijkheid van Label111 is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 1. Beëindiging

a. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

b. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, is deze gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Label111 en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Label111, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

 1. Overige bepalingen

a. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de nietige of vernietigbare bepaling geldt een bepaling die de bedoeling van partijen en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

b. Label111 behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de website van Label111 zijn gepubliceerd.

Bekijk Projecten

Bekijk onze afgeronde projecten en laat je inspireren door de mogelijkheden. Wij kunnen niet wachten om een website voor jou te ontwikkelen die de top van de zoekresultaten bereikt!Gratis SEO Scan

Om een toppositie in de zoekresultaten te bereiken, is het essentieel om eerst de huidige status van je website te begrijpen. Voldoet jouw website aan de actuele criteria van Google? Met onze gratis online SEO-check kom je hier snel achter. Na de analyse ontvang je een uitgebreid rapport in je inbox.

Wat je leert met onze SEO-analyse:

 • De prestaties van je website in Google.

 • Hoe potentiële klanten in Google naar jou zoeken.

 • Strategieën om je concurrenten voor te blijven.

Contact formulier